Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:

 • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
 • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

Legislativní povinnosti provozovatele

 • Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.
 • Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Pravidelné kontroly těsnosti F-plyny

F-plyny
Obsah F-plynů Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
5 t CO2-eq 1 x 12 měsíců 1 x 24 měsíců
50 t CO2-eq 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
500 t CO2-eq * 1 x 3 měsíce 1 x 6 měsíců

* Od 1. 1. 2015 je u těchto zařízení povinné instalovat systém detekce úniků
Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015.
Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.

Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.

POZOR: Pro provozovatele zařízení to znamená, že se systém detekce úniků musí zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle Nařízení 842/2006 nutné!

Ceník – Pravidelný servis klimatizací

 • SPLIT klimatizace (1x vnitřní a 1x venkovní jednotka) –
 • MULTI SPLIT klimatizace (2x vnitřní, 1x venkovní jednotka) –
 • TRIOSPLIT klimatizace (3x vnitřní a 1x venkovní jednotka –
 • Doprava –

Ceny servisu klimatizací jsou orientační, můžou být navýšeny o cenu za doplnění plynu.

Ceník – Revize chladivových okruhů

 • Chladící jednotka s náplní chladiva do 3kg –
 • Chladící jednotka s naplní chladiva od 3kg do 30 kg –
 • hladící jednotka s naplní chladiva nad 30 kg –
 • Zavedení nové revizní kniky –
 • Revize vnitřní jednotky –

Provádět pravidelný servis klimatizace?

Klimatizace je zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro části včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu.

Při nezajištění servisu a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru.

Pravidelná kontrola těsnosti klimatizace?

Dle zákona č. 86/2002 Sb. z roku 2002 ( zákon o ochraně ovzduší ) dále dle nařízení Evropského parlamentu týkající se látek, které poškozují ozonovou vrstvu a dle nařízení o fluorovaných skleníkových plynech je nutné u klimatizačních zařízení 3kg chladiva a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq, provádět pravidelnou kontrolu těsnosti chladivového okruhu. Kontrola úniku chladiva se provádí minimálně jednou do roka v závislosti na množství chladiva v okruhu. Nedodržením tohoto zákona může být postihnuto pokutou až ve výše 2 mil. Kč.